تبلیغات
خبرگزاری رسمی باشگاه شموشک نوشهر - برنامه رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور

زنده باد زندگی ، زنده باد شموشک

برنامه رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور

نویسنده :
تاریخ:یکشنبه 22 مرداد 1391-09:59 ق.ظ

برنامه کامل رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور در فصل 92 – 91 اعلام شد.

به گزارش مازندلیگ، در حالی که رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور در فصل 92 – 91 طبق برنامه قرار است از روز 26 شهریورماه آغاز شود، برنامه کامل نیم فصل نخست این پیکارها اعلام شد.

نکته قابل توجه در مورد این برنامه اینکه دربی های حساس مازندرانی ها در همان هفته اول رقابت ها برگزار می شود.

در نخستین هفته، در گروه الف نفت محمودآباد میزبان صنعت ساری است و درگروه ب نیز استقلال ساری باید پذیرای نوژن شهرداری نوشهر باشد.

بر این اساس، برنامه کامل نیم فصل رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور در فصل 92 – 91 به شرح ذیل است:
هفته اول (26 و 27 شهریور)

* فولاد نوین خوزستان - شهرداری اردبیل
* نفت امیدیه - گیتی پسند اصفهان
* چوکا تالش - دارتاک لرستان
* منطقه ویژه اقتصادی - شهرداری لنگرود
* مقاومت تهران - گاز فجر جم
* نفت و گاز گچساران - صنعتی کاوه تهران
* نفت محمودآباد - صنعت ساری
* نفت نوین آبادان - مس سونگون تبریز
* شهرداری دزفول - سیاه جامگان خراسان
* سپیدرود رشت - البدر بندر کنگ
* داتیس لرستان - پیام مخابرات فارس
* استیل آذین تهران - سایپا مهر کرج
* پرسپولیس گناوه - آشیان گستران ورامین
* استقلال ساری - نوژن شهرداری نوشهر


هفته دوم (3 و 4 مهرماه)

* نفت امیدیه - فولاد نوین خوزستان
* دارتاک لرستان - شهرداری اردبیل
* گیتی پسند اصفهان - منطقه ویژه اقتصادی
* گاز فجر جم - چوکا تالش
* شهرداری لنگرود - نفت و گاز گچساران
* صنعت ساری - مقاومت تهران
* صنعتی کاوه تهران - نفت محمودآباد

* شهرداری دزفول - نفت نوین آبادان
* البدر بندر کنگ - مس سونگون تبریز
* سیاه جامگان خراسان - داتیس لرستان
* سایپا مهر کرج - سپیدرود رشت
* پیام مخابرات فارس - پرسپولیس گناوه
* نوژن شهرداری نوشهر - استیل آذین تهران
* آشیان گستران ورامین - استقلال ساریهفته سوم (10 و 11 مهرماه)

* فولاد نوین خوزستان - دارتاک لرستان
* منطقه ویژه اقتصادی - نفت امیدیه
* شهرداری اردبیل - گاز فجر جم
* نفت و گاز گچساران - گیتی پسند اصفهان
* چوکا تالش - صنعت ساری
* نفت محمودآباد - شهرداری لنگرود

* مقاومت تهران - صنعتی کاوه تهران
* نفت نوین آبادان - البدر بندر کنگ
* داتیس لرستان - شهرداری دزفول
* مس سونگون تبریز - سایپا مهر کرج
* پرسپولیس گناوه - سیاه جامگان خراسان
* سپیدرود رشت - نوژن شهرداری نوشهر
* استقلال ساری - پیام مخابرات فارس

* استیل آذین تهران - آشیان گستران ورامین


هفته چهارم (17 و 18 مهرماه)

* منطقه ویژه اقتصادی - فولاد نوین خوزستان
* گاز فجر جم - دارتاک لرستان
* نفت امیدیه - نفت و گاز گچساران
* صنعت ساری - شهرداری اردبیل
* گیتی پسند اصفهان - نفت محمودآباد

* صنعتی کاوه تهران - چوکا تالش
* شهرداری لنگرود - مقاومت تهران
* داتیس لرستان - نفت نوین آبادان
* سایپا مهر کرج - البدر بندر کنگ
* شهرداری دزفول - پرسپولیس گناوه
* نوژن شهرداری نوشهر - مس سونگون تبریز
* سیاه جامگان خراسان - استقلال ساری

* آشیان گستران ورامین - سپیدرود رشت
* پیام مخابرات فارس - استیل آذین تهران


هفته پنجم (23 و 24 مهرماه)

* فولاد نوین خوزستان - گاز فجر جم
* نفت و گاز گچساران - منطقه ویژه اقتصادی
* دارتاک لرستان - صنعت ساری
* نفت محمودآباد - نفت امیدیه

* شهرداری اردبیل - صنعتی کاوه تهران
* مقاومت تهران - گیتی پسند اصفهان
* چوکا تالش - شهرداری لنگرود
* نفت نوین آبادان - سایپا مهر کرج
* پرسپولیس گناوه - داتیس لرستان
* البدر بندر کنگ - نوژن شهرداری نوشهر
* استقلال ساری - شهرداری دزفول

* مس سونگون تبریز - آشیان گستران ورامین
* استیل آذین تهران - سیاه جامگان خراسان
* سپیدرود رشت - پیام مخابرات فارس


هفته ششم (30 مهرماه و 1 آبان)

* نفت و گاز گچساران - فولاد نوین خوزستان
* صنعت ساری - گاز فجر جم
* منطقه ویژه اقتصادی - نفت محمودآباد

* صنعتی کاوه تهران - دارتاک لرستان
* نفت امیدیه - مقاومت تهران
* شهرداری لنگرود - شهرداری اردبیل
* گیتی پسند اصفهان - چوکا تالش
* پرسپولیس گناوه - نفت نوین آبادان
* نوژن شهرداری نوشهر - سایپا مهر کرج
* داتیس لرستان - استقلال ساری
* آشیان گستران ورامین - البدر بندر کنگ

* شهرداری دزفول - استیل آذین تهران
* پیام مخابرات فارس - مس سونگون تبریز
* سیاه جامگان خراسان - سپیدرود رشت


هفته هفتم (7 و 8 آبان ماه)

* فولاد نوین خوزستان - صنعت ساری
* نفت محمودآباد - نفت و گاز گچساران

* گاز فجر جم - صنعتی کاوه تهران
* مقاومت تهران - منطقه ویژه اقتصادی
* دارتاک لرستان - شهرداری لنگرود
* چوکا تالش - نفت امیدیه
* شهرداری اردبیل - گیتی پسند اصفهان
* نفت نوین آبادان - نوژن شهرداری نوشهر
* استقلال ساری - پرسپولیس گناوه

* سایپا مهر کرج - آشیان گستران ورامین
* استیل آذین تهران - داتیس لرستان
* البدر بندر کنگ - پیام مخابرات فارس
* سپیدرود رشت - شهرداری دزفول
* مس سونگون تبریز - سیاه جامگان خراسان


هفته هشتم (16 و 17 آبان ماه)

* نفت محمودآباد - فولاد نوین خوزستان
* صنعتی کاوه تهران - صنعت ساری

* نفت و گاز گچساران - مقاومت تهران
* شهرداری لنگرود - گاز فجر جم
* منطقه ویژه اقتصادی - چوکا تالش
* گیتی پسند اصفهان - دارتاک لرستان
* نفت امیدیه - شهرداری اردبیل
* استقلال ساری - نفت نوین آبادان
* آشیان گستران ورامین - نوژن شهرداری نوشهر

* پرسپولیس گناوه - استیل آذین تهران
* پیام مخابرات فارس - سایپا مهر کرج
* داتیس لرستان - سپیدرود رشت
* سیاه جامگان خراسان - البدر بندر کنگ
* شهرداری دزفول - مس سونگون تبریز


هفته نهم (23 و 24 آبان ماه)

* فولاد نوین خوزستان - صنعتی کاوه تهران
* مقاومت تهران - نفت محمودآباد
* صنعت ساری - شهرداری لنگرود

* چوکا تالش - نفت و گاز گچساران
* گاز فجر جم - گیتی پسند اصفهان
* شهرداری اردبیل - منطقه ویژه اقتصادی
* دارتاک لرستان - نفت امیدیه
* نفت نوین آبادان - آشیان گستران ورامین
* استیل آذین تهران - استقلال ساری
* نوژن شهرداری نوشهر - پیام مخابرات فارس

* سپیدرود رشت - پرسپولیس گناوه
* سایپا مهر کرج - سیاه جامگان خراسان
* مس سونگون تبریز - داتیس لرستان
* البدر بندر کنگ - شهرداری دزفول


هفته دهم (30 آبان و 1 آذرماه)

* مقاومت تهران - فولاد نوین خوزستان
* شهرداری لنگرود - صنعتی کاوه تهران
* نفت محمودآباد - چوکا تالش
* گیتی پسند اصفهان - صنعت ساری

* نفت و گاز گچساران - شهرداری اردبیل
* نفت امیدیه - گاز فجر جم
* منطقه ویژه اقتصادی - دارتاک لرستان
* استیل آذین تهران - نفت نوین آبادان
* پیام مخابرات فارس - آشیان گستران ورامین
* استقلال ساری - سپیدرود رشت
* سیاه جامگان خراسان - نوژن شهرداری نوشهر

* پرسپولیس گناوه - مس سونگون تبریز
* شهرداری دزفول - سایپا مهر کرج
* داتیس لرستان - البدر بندر کنگ


هفته یازدهم (8 و 9 آذرماه)

* فولاد نوین خوزستان - شهرداری لنگرود
* چوکا تالش - مقاومت تهران
* صنعتی کاوه تهران - گیتی پسند اصفهان
* شهرداری اردبیل - نفت محمودآباد
* صنعت ساری - نفت امیدیه

* دارتاک لرستان - نفت و گاز گچساران
* گاز فجر جم - منطقه ویژه اقتصادی
* نفت نوین آبادان - پیام مخابرات فارس
* سپیدرود رشت - استیل آذین تهران
* آشیان گستران ورامین - سیاه جامگان خراسان
* مس سونگون تبریز - استقلال ساری
* نوژن شهرداری نوشهر - شهرداری دزفول

* البدر بندر کنگ - پرسپولیس گناوه
* سایپا مهر کرج - داتیس لرستان


هفته دوازدهم (16 و 17 آذرماه)

* چوکا تالش - فولاد نوین خوزستان
* گیتی پسند اصفهان - شهرداری لنگرود
* مقاومت تهران - شهرداری اردبیل
* نفت امیدیه - صنعتی کاوه تهران
* نفت محمودآباد - دارتاک لرستان
* منطقه ویژه اقتصادی - صنعت ساری

* نفت و گاز گچساران - گاز فجر جم
* سپیدرود رشت - نفت نوین آبادان
* سیاه جامگان خراسان - پیام مخابرات فارس
* استیل آذین تهران - مس سونگون تبریز
* شهرداری دزفول - آشیان گستران ورامین
* استقلال ساری - البدر بندر کنگ
* داتیس لرستان - نوژن شهرداری نوشهر

* پرسپولیس گناوه - سایپا مهر کرج


هفته سیزدهم (24 و 25 آذرماه)

* فولاد نوین خوزستان - گیتی پسند اصفهان
* شهرداری اردبیل - چوکا تالش
* شهرداری لنگرود - نفت امیدیه
* دارتاک لرستان - مقاومت تهران
* صنعتی کاوه تهران - منطقه ویژه اقتصادی
* گاز فجر جم - نفت محمودآباد
* صنعت ساری - نفت و گاز گچساران

* نفت نوین آبادان - سیاه جامگان خراسان
* مس سونگون تبریز - سپیدرود رشت
* پیام مخابرات فارس - شهرداری دزفول
* البدر بندر کنگ - استیل آذین تهران
* آشیان گستران ورامین - داتیس لرستان
* سایپا مهر کرج - استقلال ساری
* نوژن شهرداری نوشهر - پرسپولیس گناوهداغ کن - کلوب دات کام
نظرات سازنده شما() 
Can stretching help you grow taller?
جمعه 10 شهریور 1396 08:55 ق.ظ
Amazing issues here. I am very happy to look your post.
Thanks so much and I am taking a look forward to touch you.
Will you please drop me a mail?
Stephanie
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:04 ب.ظ
Great weblog right here! Also your web site a lot up very
fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link in your host?
I desire my web site loaded up as fast as yours lol
std home test
یکشنبه 4 تیر 1396 09:30 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من این مشکل خود را با جهش در
منطق و شما ممکن است را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.

اگر شما در واقع که می توانید انجام من را بدون شک بود مجذوب.
Allison
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:18 ب.ظ
If some one desires to be updated with most recent technologies after that he must be go to
see this web site and be up to date daily.
شوت99
سه شنبه 4 مهر 1391 12:24 ب.ظ
سلام خسته نباشی شما می توانید یک نویسنده وبلاگ ماباشید خبر را زود به من بده تا قانون وروز عبور را بدم
دوشنبه 3 مهر 1391 02:21 ب.ظ
آخه هزاروصد شهید هم شد اسم تیم؟؟؟کازرون کجا؟فوتبالش کجا؟فقط وفقط چوکاتالش
چهارشنبه 25 مرداد 1391 12:38 ب.ظ
با عرض سلام خدمت شما. لطفا اسم تیم پیام مخابرات فارس را به هزار و صد شهید کازرون تغییر دهید؛ چون تیم پیام مخابرات فارس پس از سقوط به لیگ دسته دوم منحل شد و امتیاز آن را به کازرون دادند. با تشکر از شما.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo